Mind Mapping inom Utbildning

Utbildare och studenter har ritat konceptkartor och mind maps på papper under många år. Visuella mjukvaru- applikationer, främst mind mapping-verktyg, har automatiserat den här processen,och gjort det möjligt att effektivisera brainstorm-koncept såväl som idéer eller branscher. Detta möjliggör skapandet av mycket större mind maps, och gör det enkelt omorganisera olika grenar genom att dra och släppa dem var man vill på tankekartan. Dessutom, kan vissa mjukvaruapplikationer för mind mapping, integreras med MS Office, vilket låter studenter konvertera sina idéer till andra dokument i exempelvis Word eller PowerPoint. Inom utbildning, används mind mapping ofta för:

mind mapping

Mind Mapping Research och Pilotstudier


Det är ett känt faktum att användandet av mind maps hjälper studenter organisera sina idéer och förstå koncept bättre. Eftersom en disposition är indelad i sekvenser, kan den vara svår att arbeta med, särskilt för studenter som kämpar med processen. Mind mapping är ett friare, icke-sekvensiellt sätt att organisera material, vilket gör processen mer sammanhängande; speciellt för studenter som kanske inte är process-orienterade, utan visuellt orienterade. Mind mapping ses också som ett hjälpverktyg för elever med exempelvis Asperger eller dyslexi, som kan ha mycket att vinna på mind mapping-metoden.

En studie gjord av The National Reading Panel (NRP) år 2000 (Teaching Children to Read: An Evidence-Based Assessment of the Scientific Research Literature on Reading and its Implications for Reading Instruction) visade att användandet av visuella organisationsverktyg var ett av de 7 mest effektiva sätten att förbättra studentens mottaglighet.

Institutet för "Advancement of Research in Education" (IARE) vid AEL gjorde en forskningsstudie 2003 med namnet Graphic Organizers: A Review of Scientifically Based Research. Studien drog slutsatsen att grafiska organisationsverktyg:

  • Förbättrar läsförståelsen
  • Främjar studenters prestationsnivåer
  • Ökar tanke- och inlärningsförmågan
  • Ökar mottagligheten
  • Stödjer kognitiva inlärningsteorier
"Att organisera idéer och koncept i grafiska mönster är något som har utforskats i många år av kognitiva utbildare. Mind Mapping bygger en process-struktur eller "karta" (map) över kärninnehållet i materialet som någon har samlat ihop, och organiserar det därmed för att sedan utveckla det. Konstruktivism, enkelt uttryckt, handlar om filosofin att vi lär genom att organisera nya koncept och idéer I förhållande till våra egna erfarenheter. Mind Mapping speglar den konstruktivistiska teorin. Forskning har visat att man genom att skapa mind maps kan öka sin tanke-, minnes- och inlärningsförmåga. Nyligen införskaffade Lehigh ett mjukvaruprogram vid namn MindView, vilket tar idén om Mind Mapping till en ny nivå."

- Johanna Brams, MSEDT, Lehigh University

En pilotstudie för studenter på en Sjuksköterskeutbildning utfördes av David A. Boley, Professor vid John Hopkins University. Studenterna delades in i två grupper, en grupp som använde mind mapping och mind mapping.mallar inom olika ämnesområden, den andra gruppen fortsatte med sina vanliga inlärningsmetoder. Studien visade att färdiga mind maps:

  • Ökade simulationsinlärningen avsevärt
  • Påverkade inlärningserfarenheten positivt
  • Gav 12% bättre resultat på proven

När gruppen som inte använde mind mapping senare introducerades för mind mapping-metoden, ökade deras prestationer lika mycket sett till resultaten.

Upphovsrätt © 2019 mindmapping.com Alla rättigheter förbehållna. Sitemap